Att förverkliga drömmar

Alla har vi varit där, en idé kommer till oss som känns spännande, inspirerande och häftig. Just när den kommer till oss känner vi oss berusande oövervinneliga och fria, som om vi klarar av vad som helst. Styrkan inom oss känns obegränsad och motivationen finns i överflöd, det vi vill ha finns inom armlängds avstånd.

Men så dyker den där djävulen upp på axeln, viskar saker i örat som får oss att tvivla. “Är jag verkligen realistisk nu? Vad händer om jag misslyckas? Klarar jag av det här?” Ifrågasättandet tar över och tvivlet växer sig allt större tills det tagit över hela vårt medvetande. Enklast är ju ändå, tänker vi, att stanna inom trygghetszonen där allt är förutsägbart och bekvämt. Tanken på risken att misslyckas och förlora kontrollen blir avgörande i beslutsfattandet om att våga kasta sig ut i det okända. Tanken på vad andra ska tycka och tänka om man gör något oväntat och normbrytande blir för påträngande, därför väljer vi att avstå från våra innersta drömmar. Alla har vi varit där.

Jag har alltid varit en drömmare, sett på världen som en plats där möjligheterna är obegränsade. Jag har alltid drömt stort, tänkt att alltför få tar chansen att utforska och upptäcka, att jag vill ta vara på den chansen. Men samtidigt som denna tanke lockat mig något så oerhört, har den även skrämt mig. Tanken på obegränsade möjligheter innebär ju att allt är genomförbart, oavsett vad man drömmer om. Så var börjar man? Vad är första steget och i vilken riktning tar jag det? Kanske vore det mer bekvämt att bara lunka på som vanligt, staka upp en tydlig väg som är relativt enkel att ta sig fram på. Inga oväntade svängar eller motgångar. Men priset man då får betala är en begränsad tillgång till alla dessa möjligheter som ett outstakad väg skulle erbjuda. Priset för att rita sig en karta och följa den till punkt och pricka, blir risken att gå miste om oförutsägbara händelser och givande erfarenheter. Erfarenheter som i slutändan kan vara de som formar en som människa och som får en att ta andra beslut än det lunkande jaget kanske skulle ha gjort.

Konsten att våga leva ut sina drömmar, se bortom tvivel och illusionära begränsningar, sitter i vårt medvetna. Det som sätter käppar i vårt drömhjul är våra egna tankar om oss själva. Det är dessa som i slutändan styr hur vi väljer att agera. För ja, det är ett val vi gör, och just därför har vi all möjlighet i världen att ta kontroll över agerandet. De tankar och föreställningar vi har om oss själva är de vi också är. Föreställer vi oss att vi kommer att misslyckas, kommer vi också få rätt. Spännande blir det då om man leker med tanken att vi föreställer oss det vi drömmer om att vara, och tror på det, då finns det inte längre något som stoppar oss. Om vi helt enkelt BLIR den vi vill vara, så blir det plötsligt mycket enklare att ta oss dit vi vill, eftersom vi redan ju är där i sinnet. Om vi föreställer oss en sån konkret och tydlig bild som möjligt av det vi vill ha, och agerar som om vi redan har det, kommer vi även göra val som leder till att drömmer blir till verklighet. Då kommer inte de mentala spärrarna att stoppa oss, för mentalt är vi ju redan framme vid vårt mål.

Allt börjar med en tanke, som sedan övergår till handling. Våra tankar kan vi styra över, därmed även våra handlingar. Om vi bara kunde bemästra konsten att inte lyssna på djävulen på axeln, att putta ner honom därifrån en gång för alla, då finns det inte längre något som begränsar oss. Då upphör plötsligt alla hinder och tvivel. Efter det finns det bara ett alternativ, att bara göra.

Viktoria – justdo.se

We’ve all been there, an idea comes to our mind and we feel excited, inspired and high on life. At that moment, when it hits us, we feel heady invincible and free, as if we are capable of accomplishing anything. The strength within seems limitless and motivation abound, what we want we can just reach out and grab. 

But then that devil appears on our shoulder, whispering things in our ears that makes us doubt. “Am I being realistic now? What if I fail? Am I really capable of handling this?” The questioning takes over and our inner doubt grows stronger until it finally takes over the whole of our consciousness. The easiest way seems to be staying within the comfort zone where everything is predictable and comfortable. The idea of failure and loosing control becomes crucial in the process of decision making about whether or not daring to plunge into the unknown. The thought of what other people may think if you decide to do something unexpected and norm-breaking becomes too intrusive, therefore we often decide to forgo our innermost dreams. We’ve all been there. 

I’ve always been a dreamer, seen the world as a place containing limitless opportunities. I’ve always dreamed big, thinking that too few take the chance to discover and explore the possibilities that life has to offer, that I want to seize that chance. But at the same time as this idea attracts me, it also frightens me. The idea of unlimited possibilities would mean that anything is doable, no matter what you dream of. Where do you start? What is the first step and in which direction? Perhaps it would be more convenient to just plod on as usual, tracing a clear path to make it easy to move forward. No unexpected turns or tribulations. But the price you then have to pay is the limited access to all of these opportunities as an untraced path would offer. The price for drawing a map and follow it to the letter, becomes the risk of missing out on unpredictable events and rewarding experiences. Experiences that in the end can be those who forms you as a person, that maybe will lead you to make decisions that the plodding you would make differently.

The trick of living your dreams, to look beyond doubt and illusory limitations, can be found in your conscious mind. What put obstacles in your path is your own thoughts about yourself, and those thoughts then determines how you choose to act. So yes, we do have all the opportunities in the world to take control of our actions. The thoughts and beliefs we have about ourselves are also who we are, and therefore who we can become. If we picture ourselves failing, then we will most certainly fulfill that picture. The exciting part is if we instead toy with the idea of being what we’re dreaming of becoming, then all of a sudden there’s nothing there to stop us. If we simply imagine a concrete and clear picture of what we want, and act as if we already have it, this will lead us to make choices that in turn will make dreams become reality. If our mind is set, we just have to act accordingly and we will one day find ourselves at the finish line. 

Everything starts with a thought, which then turns into action. We can control our thoughts, thus we can control our actions. If only we could master the art of not listening to the devil on our shoulder, to push him down from there once and for all, then there are no longer any limits. Then suddenly there are no obstacles nor doubts. After that there’s only one option, to just do. 

Viktoria – justdo.se

1 Comment

  1. Bra text, Viktoria!

    Blir lite nyfiken på vem eller vilka som är dina inspiratörer? Det låter ungefär som Attraktionslagen. ☺️

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)