MBTI vs inlärningssvårigheter och ADD

En stor mängd vetenskapliga belägg kan relatera olika personlighetstypers preferenser till olika utbildningsvariabler.* Kunskaperna om inlärningssvårigheter och beteendemässiga störningar har kommit en bit på väg men är generellt sett inte så övertygande — sannolikt på grund av bruket av olika definitioner, urval och ansatser. För kliniker som utreder klienter inom detta område kan emellertid kunskaper om personlighetstyper vara behjälpliga för att skilja mellan noggrant utredda faktiska störningar och upplevda “möjliga” störningar på grund av typpåverkan eller en typmässig omognad.

Exempelvis är det vanligt för barn med en dominant extravert sensorisk perception (ESTP och ESFP) att vara ganska lika de som karaktäriseras av uppmärksamhetsstörningarna ADD eller ADHD. Hittills har emellertid forskningen visat att dessa typer inte är överrepresenterade bland barn med sådana diagnoser.** Dock är en allmän erfarenhet hos pedagoger som är bekanta med personlighetstypologier att inlärningsmiljön i skolorna sällan överensstämmer med den naturliga inlärningsstilen hos dem som är sensoriskt perceptiva. En användbar ansats vid utredning av inlärningssvårigheter och beteendemässiga störningar är att överväga möjligheten att vissa observerade beteenden är en funktion av felaktigt bemötta inlärningsstilar och/eller lärares förväntningar, vilka härstammar från vederbörandes typpåverkan.

En rekommenderad taktik för lärare och elever med ADD kan därför vara att använda kunskaper om elevens inlärningsstil utifrån personlighetstyp för att utveckla strategier för en förbättrad inlärning hos eleven.***

* 1) DiTiberio, J.K. (1998). Uses of typ in education. I I.B., M.H. McCaulley, N.L. Quenk & A.L. Hammer, MBTI manual -- A guide to development and use of the Myers-Briggs Type Indicator (3. uppl.). Mountain View, CA: CPP, Inc.; 2) CAPT.
 ** 1) Dudding, B.A. & Dudding, G.S. (11--16 juli 1995). Exploring psychological type in children with attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) and attention deficit disorder (ADD). I Proceedings XI International Conference, Association for Psychological Type (s. 19--22), Kansas City, MO.; 2) Meisgeier, C.H., Poillion, M.J. & Haring, K. (1994). The relation between ADHD and Jungian psychological type: Commonality in Jungian psychological type preferences among students with attention deficit-hyperactivity disorder. Proceedings: Orchestrating educational change in the '90s -- The Role of Psychology Type, s. 11--22.
 *** 1) Alcock, M.W. & Ryan, P.M. (2000). Attention deficit disorder, type, teaching, and learning. Journal of Psychology Type, 52, s. 5--10.; 2) Cushman, T.P. & Johnson, T.B. (2001). Understanding "inattention" in children and adoloscents (attention deficit). Ethical Human Sciences and Services, 3(2), s. 107--125.; 3) Snowman, S.R. (juli 1997). Using the MBTI to enhance learning environments for those with attention deficit hyperactivitity disorder (ADHD). Proceedings of APT-XII: The Twelfths Biennial International Conference of the Association for Psychology Type (pp. 75--77). Bostona, MA.
Källa: Quenk, N.L. (2009). Essentials of Myers-Briggs Type Indicator Assessment.
Om Jonaz Juura 289 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)