Översiktligt om Myers-Briggs Type Indicator

Bakgrund

MBTI är sannolikt fortfarande det hittills mest använda instrumentet för att beskriva olika personlighetstyper, då ca 2 miljoner personer årligen besvarar det officiella testet. Instrumentet utvecklades ursprunglingen av hobbypsykologerna Isabel Myers och Katherine Briggs, som inspirerades av psykologen Carl-Gustav Jungs teorier om personlighetstyper. Instrumentet kan ses som en produkt av andra världskriget, då det kom till bred användning vid rekrytering av kvinnor till olika typer av arbeten (första gången publicerat 1943).

Få kvinnor hade vid den tiden yrkeserfarenhet, och därför blev deras personliga egenskaper ett sätt att försöka matcha kvinnor till arbeten som passade dem. Numera har MBTI till stor del ersatts av andra personlighetstester i rekryteringssammanhang, även om utvecklingen av instrumentet har fortsatt. Dock används det fortfarande av enskilda personer för bättre självkännedom, personlig utveckling och bättre relationer samt vid psykoterapi. En annan vanlig tillämpning är vid utveckling av arbetsgrupper.

16 personlighetstyper

De 16 personlighetstyperna enligt MBTI
De 16 personlighetstyperna enligt MBTI

Genom instrumentet fås totalt 16 olika personlighetstyper fram, på grundval av två par psykiska funktioner inom vilka funktionerna står i motsats till varandra och där varje personlighetstyp helst föredrar den ena funktionen framför den andra. Funktionsparen är

 1. intuition eller sinnesförnimmelse
 2. känsla eller tanke.

Det första funktionsparet berör hur en personlighetstyp helst inhämtar information, medan det andra funktionsparet berör hur en personlighetstyp helst formar slutsatser och fattar beslut.

Därtill har funktionerna en av två riktningar (även kallade attityder) — extraversion (utåtriktad) eller introversion (inåtriktad) — och även här föredrar varje typ det ena framför det andra alternativet. Till sist avgör också instrumentet inte endast vilken av de totalt fyra funktionerna i paren ovan som personlighetstypen helst använder, samt vilken riktning/attityd den funktionen har, utan även hur personlighetstypen “rangordnar” samtliga funktioner och vilka riktningar/attityder dessa har. Allt sammanfattas i ett testresultat bestående av en kod med fyra bokstäver, och de 16 personlighetstyperna blir då ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP, ESFJ, ESFP, ESTJ, ESTP, INFJ, INFP, INTJ, INTP, ISFJ, ISFP, ISTJ och ISTP.

Introduktion till avkodning av MBTI-koderna

I vår presentation MBTI for dummies, steg 1 får du en närmare presentation av MBTI samt hur koderna ovan kan avkodas och tolkas. Där finns även möjlighet att ladda hem presentationen i PowerPoint- eller i PDF-format.

Introduktion till funktionsstacken

I vår presentation MBTI for dummies, steg 2 finns en redogörelse för den s.k. funktionsstacken, som avspeglar i vilken ordning de olika personlighetstyperna föredrar att använda respektive funktion.

Gratis MBTI-test online

De gratistester (på svenska eller engelska) som finns publicerade på webben är sällan fullständiga tester. Däremot finns det ofta i anslutning till gratistesterna, i synnerhet de engelskspråkiga, möjlighet att mot en kostnad få ett fullständigt test utfört. Dock, genom att svara på flera olika gratistester kan du ändå få en hyfsad indikation på vilken som är din personlighetstyp (d.v.s. motsvarande steget MBTI I, som omnämns nedan).

Fullständiga MBTI-test

Ett fullständigt MBTI-test består av tre steg:

 1. MBTI I är det mest välkända steget och syftar till att identifiera 16 kvalitativt olika personlighetstyper utifrån preferenser för var och en av polerna i fyra dikotomier — sensorisk perception (S), intuitiv perception (N), tanke (T) och känsla (F). MBTI I är oftast det som refereras till när man pratar om MBTI och innehåller 93 frågor (formulär M, uppdaterat 1998).
 2. MBTI II identifierar fem olika aspekter av var och en av de ovan nämnda fyra dikotomierna, således totalt 20 aspekter. Resultatet ger information om individuella skillnader inom var och en av de 16 personlighetstyperna och formuläret innehåller 144 frågor (formulär Q, publicerat 2001).
 3. MBTI III är det senast tillkomna steget (2009) och fokuserar personlighetstypers utveckling, d.v.s. den varierande effektivitet med vilken olika människor använder sin personlighetstyps funktioner.

Att ha i åtanke

Några kom-ihåg innan du svarar på MBTI-tester:

 • MBTI används för att utröna hur du helst tar in information och hur du helst gör slutsatser och fattar beslut.
 • När du svarar på frågorna ska du utgå från vilket alternativ som känns mest naturligt och bekvämt för dig.
 • Resultatet är i första hand till för din egen del, ingen annan.
 • Du avgör hur pass korrekt resultatet är.
 • MBTI mäter inte skicklighet eller förmåga, därför finns inga rätta eller felaktiga svar, och inget svar är bättre eller sämre än något annat.
 • Syftet med MBTI är inte att identifiera psykiska eller känslomässiga problem

Upphovsmannarätt

Den fullständiga (professionella) MBTI-instrumenten är skyddat av upphovsmannarätt, vilken tillhör Consulting Psychologists Press (CPP). På MBTI Online finns de officiella och fullvärdiga testerna.

Källor: Introduktion till Myers-Briggs personlighetstest, Quenk, N. (2009:1-4). Essentials of Myers-Briggs Type Indicator Assessment, Wikipedia.
Om Jonaz Juura 289 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)